HILOOKS

toyota safty sense

قابلیت های تویوتا سیفتی سنس

یک بسته فعال که با رویکرد ایمنی ساخته شده. بدون هزینه اضافی در خودرو های جدید تویوتا گنجانده می شود
هدف این اختراع محافظت بیشتر از سرنشینان است.

سیستم تشخیص برخورد با عابر پیاده

هشدار انحراف یا خروج خودرو از بین خطوط

پرتوهای اتوماتیک بالا

کروز کنترل رادار پویا

تشخیص علائم جاده

رد یابی خط